A

A&B bit signaling – bitová signalizácia typu A&B

AAA – autentifikácia, autorizácia a účtovanie

AAL – adaptačná vrstva asynchrónneho prenosového režimu

AAL1 – adaptačná vrstva typu 1 asynchrónneho prenosového režimu

AAL2 – adaptačná vrstva typu 2 asynchrónneho prenosového režimu

AAL3/4 – adaptačná vrstva typu 3/4 asynchrónneho prenosového režimu

AAL5 – adaptačná vrstva typu 5 asynchrónneho prenosového režimu

AARP – protokol mapovania adries architektúry AppleTalk (Apple)

AARP probe packets – skúšobné pakety AARP

ABM – asynchrónny vyvážený režim

ABR – (Area Border Router) hraničný smerovač oblasti

Abstract Syntax Notation One – abstraktná syntaktická notácia číslo jeden (OSI)

AC (Access Control) – riadenie prístupu

AC (Alternating Current) – striedavý prúd

access card – prístupová karta

access list – prístupový zoznam

access method – prístupová metóda

access network – prístupová sieť

access server – prístupový server siete

accounting management – manažment účtovania

ACF – pokročilá komunikačná funkcia (IBM)

ACF/NCP – pokročilá komunikačná funkcia / sieťový riadiaci program (IBM)

ACK (acknowledgement) – potvrdenie

acknowledgement number – číslo potvrdenia

ACR (Allowed Cell Rate) – povolená rýchlosť buniek

ACSE (Association Control Service Element) – prvok služby riadenia asociácie

active hub – aktívny rozbočovač

active measurements – aktívne merania (intruzívne) – generujú testovaciu prevádzku v meranej sieti (QoS)

active monitor – aktívny monitor (Token Ring)

adapter – adaptér

adaptive routing – adaptívne smerovanie

ADCCP (Advanced Data Communication Protocol) – zdokonalený riadiaci protokol na dátovú komunikáciu

address – adresa

address call mode – režim adresovaného volania

address mapping – mapovanie adries

address mask – maska adresy (TCP-IP)

address resolution – rozlišovanie (mapovanie) adries

Address Resolution Protocol – protokol na mapovanie adries (RFC 826)

address translation gateway – brána na preklad adries (Cisco, DECnet)

adjacent nodes – susediace uzly

administrative distance – administratívna vzdialenosť

administrator – správca

admission control – riadenie povolenia (na nadviazanie spojenia)

ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) – adaptívna diferenciálna pulzne kontrolovaná modulácia

ADSL – asymetrické DSL

ADSU (ATM DSU) – dátová služobná jednotka asynchrónneho prenosového režimu

Advanced Communications Function – pokročilá funkcia (IBM)

Advanced Communications Function – Network Control Program – pokročilá komunikačná funkcia/ sieťový riadiaci program (IBM)

Advanced Data Communications – zdokonalený riadiaci protokol na dátovú komunikáciu

Advanced Research Projects Agency – sieť projektovanej agentúry pre moderný výskum

advertising – inzerovanie smerovacích informácií

AEP (AppleTalk Echo Protocol) – protokol odozvy architektúry AppleTalk

AES (Advanced Encryption Standard) – pokročilý šifrovací štandard (WiFi)

AIN (Advanced Intelligent Network) – pokročilá inteligentná sieť

AIP (ATM Interface Processor) – procesor rozhrania pre asynchrónny prenosový režim (Cisco 7000)

AIS (Alarm Indication Signal) – signál indikácie poplachu

Algorithm – algoritmus

Alias – alternatívne meno

alignment error – chyba v zarovnávaní; chyba v počte bitov rámca (IEEE 802.3)

allowed cell rate – povolená rýchlosť buniek (ATM)

all-rights explorer packet – prieskumný paket cez všetky kruhy (SRB)

AM (Ampltitude Modulation) – amplitúdová modulácia

American National Standards Institute – Americký národný normalizačný ústav

American Standard Code for Information Interchange – americký normalizovaný kód na výmenu informácií

AMI (Alternative Mark Inversion) – striedavá inverzia značkového stavu

analog transmission – analógový prenos

ANSI (American National Standards Institute) – Americký národný normalizačný ústav

APaRT (Automated Packet Recognition/Translation) – automatizované rozpoznávanie a preklad paketov

API (Application Programming Interface) – aplikačné programové rozhranie

APID (Application Process Identifier) – identifikátor aplikačného procesu

APPC (Advanced Program-to-Program Communication) – pokročilá komunikácia medzi programami (SNA)

applet – program, ktorý je možné vložiť do HTML stránky

AppleTalk Address Resolution Protocol – protokol mapovania adries architektúry AppleTalk (Apple)

AppleTalk Echo Protocol – protokol odozvy architektúry AppleTalk

AppleTalk Remote Access – vzdialený prístup architektúry AppleTalk

AppleTalk Transaction Protocol – transakčný protokol architektúry AppleTalk

AppleTalk Update-Based Routing Protokol – protokol smerovací pre AppleTalk založený na aktualizáciách

application layer – aplikačná vrstva

application process identifier – identifikátor aplikačného procesu

application programming interface – aplikačné programové rozhranie

applique – konektorová doska

APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking) – pokročilá sieť na báze rovnocennosti (SNA)

ARCnet (Attached Resource Computer Network) – sieť pripojených zdrojových počítačov (Datapoint Corparation)

area – oblasť

area border router – hraničný smerovač oblasti

ARM (Asynchronous response mode) – asynchrónny režim odpovede (HDLC)

ARP (Address Resolution Protocol) – protokol mapovania adries (RFC 826)

ARPA (Advanced Research Projects Agency) – Projektová agentúra pre moderný výskum

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) – Sieť projektovej agentúry pre moderný výskum

ARQ (Autoamtic Repeat Request) – automatická žiadosť o opakovanie

AS – autonómny systém

ASBR (Autonomous System Boundary Router) – hraničný smerovač autonómneho systému

ASCII /American Standard Code for Information Interchange) – americký normalizovaný kód pre výmenu informácií

ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) – abstraktná syntaxná notácia číslo jeden

ASR (Automated Speech Recognition) – systém rozpoznania reči

association control service element – prvok služby riadenia asociácie

associative memory – asociovaná pamäť

AST (Automatic Spanning Tree) – automatický protokol kostry (grafu sieti)

ASTA (Advanced Software Technology and Algorithms) – pokročilá softvérová technológia a algoritmy (HPCC)

asynchronous balanced mode – asynchrónny vyvážený režim

asynchronous response mode – asynchrónny režim odpovede (HDLC)

ATDM (asynchronous time-division multiplexing) – asynchrónny multiplexor s časovým delením

ATM (Asynchronous Transfer Mode) – asynchrónny prenosový režim

asynchronous transmission – asynchrónne vysielanie

ATG (Address Translation Gateway) – brána na preklad adries (Cisco, DECnet)

ATM adaptation layer – adaptačná vrstva ATM

ATM data service unit – dátová služobná jednotka ATM

ATM interface processor – procesor rozhrania pre ATM (Cisco 7000)

ATM layer – vrstva ATM

ATM anagement – manažment ATM

autoreconfiguration – automatická rekonfigurácia po poruche

Attachment Resource Computer Network – sieť pripojených zdrojových PC

attachment unit interface – rozhrania pripojovacej jednotky (IEEE 802.3)

attenuation – útlm

attribute – atribút

AUI (attachment Unit Interface) – rozhranie pripojovacej jednotky (802.3)

AURP (Apple Talk Update-Based Routing) – smerovací protokol pre AppleTalk založený na aktualizáciách

authority zone – zóna autority (DNS)

Automated Packet Recognition/Translation – automatické rozpoznávanie a preklad paketov

automatic call reconnect – automatická obnova spojenia

automatic repeat request – automatická žiadosť o opakovanie

automatic spanning tree – automatický protokol kostry (grafu sietí)

autonomous confederation – združenie autonómnych systémov

autonomous switching – autonómne prepínanie (Cisco)

autonomous system (AS) – autonómny systém

autonomous system boundary router – hraničný smerovač autonómneho systému (OSPF)

available bit rate – dostupná bitová rýchlosť

average rate – priemerná prenosová rýchlosť

AVP (Audio-Video Profile) – audio, video profil pre konferencie cez RTP protokol

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image