B

B channel (Bearer channel) – základný/nosný/ B kanál (ISDN)

B8ZS (Binnary 8-Zero Substitution) – náhrada ôsmimi nulami (v binárnom vyjadrení)

back end – podporný systém

back pressure – šírenie informácie o preťažení (sieťou)

backbone – chrbtica (chrbticová konfigurácia)

backbone cabling – chrbticová kabeláž

backoff – oneskorenie prístupu

backplane – zadná doska (s rozhraniami zbernice)

backward explicit congestion notification – spätné oznámenie o zahltení (Frame Relay)

backward learning – spätné učenie

balanced configuration – vyvážená konfigurácia

balanced, unbalanced – symetrizátor/symetrizačný transformátor/symetrizačný člen

band – pásmo, pás

bandwitch – šírka pásma – efektívne množstvo dát prenesených za jednotku času

bandwitch allocation – rezervácia šírky pásma

banner motd – (príkaz) konfigurovať – správu dňa

Banyan VINES – virtuálna integrovaná sieťová služba (Banyan)

baseband – základné pásmo

basic configuration – základná konfigurácia

basic encoding rules – základné pravidlá kódovania (ISO)

Basic Rate Interface – rozhranie pre základnú rýchlosť (ISDN)

Basic Research and Human Resources – základný výskum a ľudské zdroje (HPCC)

baud – baud (jednotka modulačnej rýchlosti)

Bc (Committed Burst) – zaistený zhluk (Frame Relay)

Be (Excess Burst) – prevyšujúci zhluk (Frame Relay)

beacon – výstraha (FDDI, Token Ring)

bearer channel – základný / nosný kanál (ISDN)

BECN (Backward Explicit Congestion Notificaion) – spätné oznámenie o zahltení (Frame Relay)

bend – ohnúť, ohyb

BER (Basic Encoding Rules) – základné pravidlá kódovania

BER (Bit Error Rate) – bitová chybovosť

BERT (Bit Error Rate Tester) – tester bitovej chybovosti

best-effort delivery – nespoľahlivé – nezaručené doručovanie správy

BFI (Band Frame Indicator) – indikátor chybového rámca

BGMP (Border Gateway Multicast Routing Protocol) – protokol pre medzidoménové multicastové smerovanie

BGP (Border Gateway Protocol) – cezhraničný smerovací protokol (IP)

BGP4 (BGP version 4) – cezhraničný smerovací protkol verzie 4
BIGA (Bus Interface Gate Array) – hradlové pole rozhrania zbernice

big-endian – najvýznamnejší bit prvý (poradie prenosu bitov v oktete)

binary – dvojkový, binárny

binary coded alternate mark inversion – binárne kódovanie striedavá inverzia značkového stavu

BIND (Berkeley Internet Name Domain) – DNS server vyvinutý na University of California v Berkley

biphase coding – dvojfázové kódovanie, bifázové kódovanie

BISDN (broadband ISDN) – širokopásmová sieť ISDN

BIST (Built-In Self Test) – zabudovaný autotest

bit – bit (základná jednotka informácie)

bit rate – bitová rýchlosť

bit oriented protcol – bitovo orientovaný protokol

bits per second – bps – počet bitov za sekundu – bits/s

black hole – čierna diera v sieti

black-out – totálny výpadok elektrickej energie

block multiplexor channel – kanál multipexujúci bloky

blocking – blokovanie

blower – ventilátor

BNC connector – konektor typu BNC (bajonetovaný, koaxiálny)

BNN (Boundary Network Node) – hraničný uzol siete (SNA)

boot – štart zariadenia

boot PROM – programovateľná permanentá pamäť na počiatočné zavedenie programového vybavenia

BOOTP (BOOTstrap Protocol) – protokol na samozavádzanie (TCP/IP)

border gateway – hraničný smerovač

boundary function – haničná funkcia (SNA)

BPDU (Bridge Protocol Data Unit) – protokolová dátová jednotka mostu

BRI (Basic Rate Interface) – rozhranie pre základnú rýchlosť (ISDN)

bridge – most

bridge forwarding – posielanie prostredníctvom mostu

bridge group – skupina mosta

bridge number – číslo mosta

bridge static filtering – statické filtrovanie mostom

broadband – širokopásmový

broadcast – vysielanie/distribúcia/šírenie

broadcast addres – všeobecná adresa (všesmerová)

broadcast domain – doména šírenia paketov na všeobecnú adresu

broadcast search – všeobecné vyhľadávanie

broadcast storm – záplava správ na všeobecnú adresu

brown-out – krátkodobý výpadok elektrickej energie

browser – prehliadač

BS (Base Station) – základňová stanica (mobilné siete)

BSC (Base Station Controller) – kontróler BS

BSS (Base Station Subsystem) – subsystém základňových staníc

BT (Burst Tolerance) – odolnosť voči zhlukom

buffer – vyrovnávacia pamäť / zásobník

bus – zbernica

BUS (bradcast and unknown server) – server pre všeobecné a neznáme adresy

bus topology – topológia zbernice

bypass mode – obchádzkový režim

byte – bajt – slovo, skladá sa z 8 bitov

byte reversal – obracanie bajtov

byte oriental protocol – bajtovo orientovaný protokol

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image