C

cable – kábel

cable range – rozsah adries sieťového segmentu (AppleTalk)

call admission control – riadenie povolenia spojenia (ATM)

call priority – priorita spojenia

call setup time – doba ustanovenia spojenia

CAM (Content-Addressable Memory) – pamäť adresovateľná podľa obsahu

carrier – nosná vlna/prevádzkovateľ

Carrier Detect – detekcia nosnej vlny

carrier sense multiple acces collision detection (CSMA/CD) – mnohonásobný prístup s detekciou kolízie

Category x cabling – kategória TP kabeláže (x = 1-8)

catchment area – prípojná zóna

CATV (Cable Television) – káblová TV

CBDS (Connectionless Broadband Data Service) – širokopásmová dátová služba bez spojenia

CBQ (Class Based Queuing) – mechanizmus obsluhy vstupných front na základe špecifikovaných tried služieb

CBR (Constant Bit Rate) – konštantná bitová rýchlosť

CCS (Common Channel Signaling) – signalizácia spoločným kanálom

CD (Carrier Detect) – (signál) detekcia nosnej vlny

CDDI (Copper Distributed Data Interface) – distribuované dátové rozhranie na báze medených káblov

CDMA (Call Division Multiple Access) – metóda pre simultánny prenos signálov cez zdieľanú časť spektra

CDPD (Cellular Digital Packet Data) – bunková rádiová digitálna sieť na prenos dátových paketov

CDTV (Cell Delay Variation Tolerance) – odolnosť voči odchýlke oneskorenia buniek

cell – bunka

cell line card – karta pre bunkové vedenie

cell loss priority – priorita straty bunky

cell per second (cps) – počet buniek za sekundu

cellular radio – bunková rádiová služba

CEMAC (Circut Emulation Access Card) – prístupová karta emulácie okruhov

central office – ústredňa

CGI (Common Gateway Interface) – všeobecné rozhranie brány

CIDR (Classless Interdomain Routing) – smerovanie medzi doménami bez ohľadu na triedy adries

CIR (Committed Information Rate) – zaistená informačná rýchlosť (sieťou)

circuit – obvod/okruh

circuit emulation access card – prístupová karta emulácie okruhov
circuit group – skupina okruhov

circuit switching – prepájanie okruhov

class of service – trieda služby

classless interdomain routing – smerovanie medzi doménami bez ohľadu na triedy adries

CLAW (Common Link Access for Workastation) – všeobecný prístup k spoju pre pracovné stanice

Clear To Send – spoločná transportná sémantika (IBM)

CLI (Command Line Interface) – rozhranie príkazového riadku

client – klient

client-server computing – počítačové služby distribuované medzi klientov a servery

codepoint – šesť bitov poľa ToS hlavičky IP paketu

CLNP (Connectionless Network Protocol) – sieťový protokol bez spojenia

CLNS (Connectionless Network Service) – sieťová služba bez spojenia

CLP (Cell Loss Priority) – priorita straty bunky

cluster controller – skupinový radič (IBM)

CMIP (Common Management Information Protocol) – všeobecný protokol manažmentu

CMIS (Common-Mode Network Service) – sieťová služba so spojením

CNAME record (Canonical NAME Record) – zápis v DNS, ktorý prideľuje alias ku správnemu menu

coaxial cable – koaxiálny kábel

code bits – bity kódu

CODEC (Coder-Decoder) – kóder/dekóder, kodek

coded mark inversion – kódovaná inverzia značkového stavu

coding – kódovanie

collapsed backbone – nefunkčná chrbticová sieť

collide – zraziť sa / kolidovať

collision – kolízia

collision detection – detekcia kolízie

collision domain – kolízna doména

command line interface – rozhranie príkazového riadku

committed information rate – dohodnutá rýchlosť v kbps pre VC (FrameRelay)

committed burst – zaistený zhluk

common carrier – prevádzkovateľ verejných služieb

Common Link Access for Workstations – všeobecný prístup k spoju pre pracovné stanice

common mode – spoločný / všeobecný režim

common part convergence sublayer – spoločná časť podvrstvy konvergencie

Common Porgramming Interface for Communications – spoločné programové rozhranie pre komunikáciu

common transport semantic – spoločná transportná sémantika

communication – komunikácia

comunication controller – radič komunikácie

communication server – komunikačný server

communication line – komunikačné vedenie

community – spoločenstvo, komunita

Community Antenna Televisio – spoločná televízna anténa

community string – reťazec spoločenstva

companding – kompanzia

Compressed Serial Link Internet Protocol – medzisieťový protokol pre kompresiu na sériových spojoch

compression – kompresia

concetrator – koncentrátor

conductor – vodič

Configuration Builder – tvorca konfigurácií

configuration database – databáza konfigurácií

configuration management – manažment konfigurácie

configuration register – konfiguračný register
configurator – konfigurátor

congestion – preťaženie, zahltenie

congestion avoidance – vyhýbanie sa preťaženiu

connection management – riadenie spojenia

connectionless – bez spojenia

Connectionless Broadband Data Service – širokopásmová dátová služba bez spojenia

Connectionless Network Protocol – sieťový protokol bez spojenia

Connectionless Network Service – sieťová služba bez spojenia

connectivity – konektivity, spojenie

CONP (Connection-Oriented Network Protocol) – sieťová služba so spojením

console – konzola / riadiace stanovište

constant bit rate – konštantná bitová rýchlosť

content-addressable memory – pamäť adresovateľná podľa obsahu

contention – súperenie

control point – riadiaci bod

convergence – konvergencia

convergence sublayer – podvrstva konverngencie

core gateway – hlavná brána

core router – hlavný smerovač

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) – distribuovaná objektová architektúra

CoS (Class of Service) – trieda služby

cost – cena

count to infinity – načítanie do nekonečna (smerovanie)

CP (Control Point) – riadiaci bod

CPCS (Common Part Convergence Sublayer) – spoločná časť podvrstvy konvergencie

CPE (Customer Premises Equioment) – zariadenie umiestnené u účastníka

CPI-C (Common Programming Interface for Communications) – spoločné programové rozhranie pre komunikáciu

cps (Cell Per Second) – buniek za sekundu (prenosová rýchlosť)

CPU (Central Processing Unit) – základná jednotka/procesor

CRC (Cyclic Redundancy Check) – kontrola cyklickým kódom

cross talk – presluch

cross-cable – prekrížený prepojovací kábel (na prepojenie dvoch PC)

CS (Convergence Sublayer) – podvrstva konvergencie

CSLIP (Compressed Serial Link Internet Protocol) – medzisieťový protokol pre kompresiu na sériových spojoch

CSMA/CD (Carrier sense muliple access collision detection) – mnohonásobný prístup so snímaním nosnej kolízii a detekciou kolízií

CSNP (Complete Sequence Number Packet) – úplný paket v poradí

CSU (Channel Service Unit) – jednotka obsluhy kanála

CTS (Clear To Send) – (signál) pohotovosť na vysielanie

Customer Information Control System – riadiaci systém pre zákaznícke informácie

customer premises equipment – zariadenie umiestnené u účastníka

cut sheet – hrubý nákres kabeláže

cut-through packet switching – priebežné prepínanie paketov

cycles per second – cyklov za sekundu

cyclic redundancy check – kontrola cyklickým kódom

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image