D

D channel (Data channel) – dátový kanál (ISDN)

data – údaje

data bus connector – konektor dátovej zbernice

data circuit-terminating equipment – ukončujúce zariadenie dátového okruhu

Data Country Code – dátový kód krajiny

Data Encryption Standard – norma na šifrovanie dát

Data Exchange Interface – rozhranie dátovej ústredne

data folow control layer – vrstva riadenia toku dát

data channel – dátový kanál

data link control layer – vrstva riadenia dátového spoja

data link layer – spojová vrstva

Data Network Identification Code – identifikačný kód dátovej siete

data service unit – jednotka dátovej služby

data set ready – (signál) modem pripravený

data sink – dátový spotrebič

data stream – dátový tok

data terminal equipment – koncové dátové zariadenie

data terminal ready – (signál) dátový terminál pripravený

database object – databázový objekt

datagram – datagram

Datagram Delivery Protocol – protkol na doporučenie dataprogramov

data-link connection identifier – identifikátor prepojenia dátovým spojom

data-link switching – prepojovanie na spojovej úrovni

dB (decibels) – decibely

DB (DataBase) – databáza

DB connetctor (Data Bus Connector) – konektor dátovej zbernice

DC (Direct Current) – jednosmerný prúd

DCE (Data Circiut-terminating Equipment) – ukončujúce zariadenie dátového okruhu

DCOM (Distributed Component Object Model) – distribuovaný objektový model

DDM (Distributed Data Management) – distribuovaný dátový manažment

DDP /Datagram Delivery Protocol) – protokol na doručenie datagramov

DDR (Dial-on-Demand Routing) – smerovanie na spojeniach nadviazaných voľbou

DE (Discard Eligible) – kandidát na zničenie (paket/rámec)

deadlock – zablokovanie

DECnet – firemná architektúra Digital Equipment Corporation

decorative raceway – dekoratívna káblová lišta

decryption – dešifrovanie

dedicated LAN – vyhradená lokálna sieť

dedicated line – vyhradené / pevné vedenie

default – predvolený výber

default route – implicitná cesta

delay – oneskorenie

demarc – demarkačná čiara

demodulation – demodulácia

demultiplexing – demultiplexovanie

Dependent LU – závislá logická jednotka
Dependent LU Requester – závislá logická jednotka – žiadateľ

Dependent LU Server – závislá logická jednotka – server

designated bridge – poverený most

designated router – poverený smerovač

destination address – cieľová adresa

destination MAC – cieľová MAC adresa

destination port – cieľový port

destination service access point – bod prístupu k cieľovej službe

determination – určenie

determistic load distribution – determistické rozloženie záťaže

device – zariadenie / prístroj

dial backup – záložné spojenie cez vytáčané spojenie

dial-up line – vytáčané spojenie

differential Manchaster encoding – diferenčné kódovanie typu Manchaster

Differentiated Services – QoS architektúra IP sietí

Diffusing Update Algorithm – rozširujúci aktualizačný algoritmus

digital signal (DS) – digitálny signál

digital signal level 0 -digitálny signál úrovne 0 (64kbit/s)
digital signal level 1 – digitálny signál úrovne 1 (1,544Mbit/s 2,108Mbit/s)

digital signal level 3 – digitálny signál úrovne 3 (44,736 Mbit/s)

direct memory access – priamy prístup do pamäte

direct search – cielené hľadanie

directory services – služba adresára

discard eligible – kandidát na zničenie (rámec / paket)

discovery architecture – zisťovacia architektúra

discovery mode – režim zisťovania

disk assembly – kombinácia diskov

Distance Vector Multicast Routing Protocol – smerovací protokol na skupinové vysielanie na báze vektorov vzdialeností (IP)

distance vector routing algorithm – smerovací algoritmus vektorov vzdialeností

distortion delay – oneskorenie skreslením

distributed computing – distribuované spracovanie

Distributed Data Management – distribuovaný dátový manažment

Distributed Queue Dual Bus – dvojitá zbernica s distribuovaným frontom

DLCI (Data-link Connection Identifer) – identifikátor prepojenia dátovým spojom

DLSw (Data Link Switching) – prepojovanie na spojovej úrovni

DLU (Dependet Logical Unit) – závislá logická jednotka

DLUR (Dependet Logical Unit Requester) – závislá logická jednotka – server

DMZ (Demilitary Zone) – demilitarizovaná zóna

DNA (Digital Network Architecture) – sieťová architektúra firmy Digital

DNIC /Data Network Identification Code) – identifikačný kód dátovej siete

DNS (Domain Naming System) – systém doménových mien (TCP/IP)

Document Interchange Architecture – architektúra výmeny dokumentov

domain – doména

domain specific part – časť adresy špecifická pre doménu

downlink station – pozemná stanica

downstream physical unit – fyzikálna jednotka v zostupnom smere toku

DQDB (Distributed Queue Dual Bus) – dvojitá zbernica s distribuovaným frontom

DRAM (Dynamic Random-Access Memory) – dynamická pamäť s náhodným prístupom

DRARP (Dynamic Reverse Address Resolution Protocol) – dynamický reverzný protokol zisťovania adries
drop – prípojné miesto

drop cable – prípojný kábel

DS-0 (Digital Signal Level 0) – digitálny signál úrovne 0 (64 kbit/s)

DS-1 (Digital Signal Level 1) – digitálny signál úrovne 1 (1,544 Mbit/s/ 2,108 Mbit/s)

DS-3 (Digital Signal Level 3) – digitálny signál úrovne 3 (44,736 Mbit/s)

DSAP (Destination Service Access Point) – bod prístupu k cieľovej službe

DSCP (DiffServ CodePoint) – pozri CP

DSL (Digital Subscriber Line) – technológia digitálneho prenosu dát po telefónnom vedení

DSP (Domain Specific Part) – časť adresy špecifická pre doménu
DSPU (Downstream Physical Unit) – fyzikálna jednotka v zostupnom smere toku

DSR (Data Set Ready) – (signál) modem pripravený

DSS1 (Digital Subscriber Signalling System No.1) – digitálny účastnícky signalizačný systém č.1

DSU (Data Service Unit) – jednotka dátovej služby

DSX-1 (Digital Signal Cross-connect) – rozvádzač digitálneho signálu

DTE (Data Terminal Equipment) – koncové dátové zariadenie

DTMF (Dual Tone Multifrequency) – dvojtónová multifrekvenčná voľba (telefónna sieť)

DTR (Data Terminal Ready) – (signál) dátový terminál pripravený

DUAL (Diffusing Update Algorithm) – rozširujúci aktualizačný algoritmus

dual homing – zdvojené pripojenie

Dual IS-IS – integrovaný smerovací protokol komunikácie medzi systémami

dual tone multifrequency – multifrekvenčný dvojtón

duplex – obojsmerný prenos

DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) – smerovací protokol na skupinové vysielanie na báze vektorov vzdialeností

dynamic address resolution – dynamické rozlišovanie (mapovanie) adries

dynamic configuration – dynamická konfigurácia

dynamic routing – dynamické smerovanie

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image