F

failure domain – poruchová doména

fan-out unit – koncentrátor (sprostredkujúci sieťovú komunikáciu niekoľkými zariadeniami prostredníctvom jedinej prípojky k sieti)

Fast Ethernet – rýchly Ethernet

Fast Serial Interface Processor – procesor rýchleho sieťového rozhrania

fast switching – rýchle prepínanie

fault management – manažment porúch/chybový manažment

FCS (Frame Check Sequence) – kontrolná postupnosť rámca, zabezpečovacia postupnosť rámca

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – distribuované dátové rozhranie na báze optiky

FDM (Frequency-Division Multiplexing) – multiplex s kmitočtovým delením

FEC (Forward Error Correction) – technika korekcie chýb vzniknutých pri prenose

FENC (Forward Explicit Congestion Notification) – dopredné explicitné oznámenie o preťažení

FF – odovzdávanie rámcov

fiber – optické vlákno

Fiber Distributed Data Interface – distribuované dátové rozhranie na báze optiky

fiber-optic cable – kábel s optickými vláknami

fiber-optic interrepeater link – spoj medzi opakovačmi na báze optických vlákien

field-replaceable unit – jednotka zameniteľná priamo v teréne

FIFO (First In, First Out) – Prvý dnu, Prvý von (Metóda vyberania požiadaviek v poradí v akom prišli)

file transfer – prenos súboru
File Transfer Protocol – protokol prenosu súborov

filter – filter

firewall – bezpečnostný sieťový prvok poskytujúci ochranu privátnych sietí

firmware – firmware/mikrokód

fish tape – vodiaca páska

fish-cable – lanko na zatiahnutie kábla do ochrannej trubky

flapping – zacyklenie (medzi dvoma smerovačmi)

Flash memory – pamäť typu Flash

flash update – rýchla aktualizácia

flooding – zaplavovanie siete paketmi

flow – množina navzájom súvisiacich IP paketov prechádzajúcich pozorovacím bodom v sieti počas určitého časového intervalu

flow control – riadenie toku

flow chart – vývojový diagram

FM (Frequency Modulation) – modulácia frekvencie

focus – ohnisko, zamerať sa na

forward delay – oneskorenie v doprednom smere

forward explicit congestion notification – dopredné explicitné oznámenie o preťažení

forward channel – dopredný kanál

forwarding – odovzdávanie, postúpenie, zaslanie

forwarding priority – priorita odovzdávania

Fourier transform – Fourierova transformácia

four-part dotted notation – zápis štyroch častí adresy oddelených bodkami

fractional T1 – spoj s 1,544 Mbs rozdelený do 25 kanálov (po 64 kbit/s)

FRAD (Frame Relay Access Device) – jednotka prístupu k sieti Frame Relay

fragment – fragment

fragmentation – fragmentácia

frame – rámec

frame forwarding – odovzdávanie rámcov

frame check sequence – kontrolná postupnosť rámca

Frame Relay – sieť s prevádzaním rámcov

Frame Relay Access Device – jednotka prístupu k sieti Frame Relay

Frame Relay Access Support – podpora prístupu k sieti Frame Relay

frame switch – prepínač rámcov

frequency – kmitočet, frekvencia

frequency-division multiplexing – multiplex s frekvenčným delením

front end – predradený systém

front-end processor – predradený procesor

FRU (Field-Replaceable Unit) – jednotka zameniteľná priamo v teréne

FST (Fast Sequenced Transport) – rýchly prenos v poradí

FTP (File Transfer Protocol) – protokol prenosu súborov

full duplex – plný duplex

full mesh network – plne prepojená sieť (každý s každým)

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image