I

I/O (Input/Output) – vstup/výstup

I/O Base address – vstupno výstupná počiatočná adresa

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) – Úrad pre správu Internetových adries, doménových mien a protokolových parametrov

ICC (Intermediate Cross Connect) – medziľahlý rozvádzač

ICD (International Code Designator) – určovateľ medzinárodného kódu

ICMP (Internet Control Message Protocol) – protokol riadiacich správ internetu

ICQ – Konferenčný internetový program

ICW (Internet Call Waiting) – typ komunikačnej služby v konvergovanej sieti

IDE (Integrated Development Environments) – integrované vývojárske prostredie

Indentification, Flags, Frag Offset – identifikácia, príznaky, relatívny ukazovateľ fragmentu (IP)

IDF (Intermediate Distribution Facility) – medziľahlý rozvádzač

IDP (Initial Domain Part) – počiatočná časť (adresy) označujúca doménu

IDRP (Interdomain Routing Protocol) – smerovací protokol medzi doménami

IEC (International Electrotechnical Commission) – Medzinárodná elektrotechnická komisia

IEEE (Institute of Electrotechnical Engineering) – Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov, definujúca štandardy

IESG (Internet Engineering Steerring Group) – Technická riadiaca skupina pre internet

IETF (Internet Engineering Task Force) – Technická štandardizačná skupina pre internet

IFIP (International Federation for Information Processing) – Medzinároadná federácia pre spracovanie informácii

IGMP (Internet Group Management Protocol) – protokol riadenia multicastových skupín v TCP/IP sieťach

IGP (Interior Gateway Protocol) – vnútorný smerovací protokol

IM (Instant Messaging) – služba doručovania správ

IMAP (Internet Message Access Protocol) – štandardizačný mail server protokol

Implement – náradie, zavádzať, uskutočniť, realizovať

IN (Intelligent Network) – inteligentná sieť

in-band signaling – vnútropásmová signalizácia

Incorporate – zahrnúť

Industry-Standard Architecture – architektúra špecifikovaná výrobcami
Infrared – infračervený

initail domain identifer – počiatočný identifikátor oblasti

Insulator – izolátor

insured burst – zaistený zhluk

insured traffic – zaistená prevádzka

integrated circuit – integrovaný obvod

intermediate system – medziľahlý systém

interarea routing – smerovanie medzi oblasťami

Interdomain Policy Routing – smerovanie medzi oblasťami na základe politiky

Interface – rozhranie

Interference – rušenie

intermediate routing node – medziľahlý smerovací uzol

Intermediate Session Routing – smerovanie medziľahlých relácií
Internet – internet (názov globálnej intersiete)

Internet address – adresa IP

internetwork – intersieť/prepojenie sietí

internetwork packet exchange – protokol výmeny paketov medzi sieťami

internetworking – prepojovanie sietí

interoperability – interoperabilita, súčinnosť

Inter-Switching System Interface – systémové rozhranie pre komunikáciu medzi prepínačmi

intra-area routing – smerovanie vnútri oblasti

intranet – vnútropodniková sieť

Inverse Address Resolution Protocol – protokol inverzného mapovania adries

IP (Internet Protocol) – medzisieťový protokol

IP access-group – pridelenia prístupového filtra na rozhranie

IP host – zariadenie/stanica s pridelenou IP adresou

IP multicast – skupinové vysielanie v rámci IP

IP name-server – definícia servera pre službu mien

IP options – voliteľné možnosti IP

IP Securation Option – voliteľná možnosť bezpečnosti medzisieťového protokolu
IPoSONET (Internet Protcol over Synchronous Optical Network) – technológia prenosu IP cez SONET optické siete

IPP /Internet Printing Protocol) – internetovský tlačový protokol

IPSec (IP SECurity Protocol) – bezpečnostný protokol pre autentifikáciu a kryptovanie IP komunikácie

IPSO (IP Security Option) – voliteľná možnosť bezpočnosti medzisieťového protokolu

IPX (Internetwork Packet Exchange) – protokol výmeny paketov medzi sieťami

IRC (Internet Relay Chat) – konferenčný systém

IRDP (ICMP Router Discovery Protocol) – protokol ICMP na zistenie smerovača

IRQ (Interrupt Request) – požiadavka na prerušenie

IRQ number – číslo prerušenia
IRSG (Internet Research Steering Group) – Riadiaca skupina pre výskum internetu

IS (Intermediate System) – medziľahlý systém

ISA (Industry-Standard Architecture) – architektúra špecifikovaná výrobcami

ISDN (Integrated Services Digital Network) – digitálna sieť integrovaných služieb

IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System) – smerovací protokol komunikácie medzi medziľahlými systémami

ISO (International Organization for Standardization) – Medzinárodná normalizačná organizácia

ISP (Internet Service Provider) – poskytovateľ pripojenia do Internetu

ISR (Intermediate Session Routing) – smerovanie medziľahlých relácií

ISSI (Inter-Switching System Interface) – systémové rozhranie pre komunikáciu medzi prepínačmi

ISUP (ISDN User Part) – ISDN užívateľská časť

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image