L

L2 (Layer 2) – druhá vrstva ISO OSI modelu

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) – protokol umožňujúci tunelovanie PPP spojenia cez internet, ATM alebo Frame Relay

L3 (Layer 3) – tretia vrstva ISO OSI modelu

label swapping – prehadzovanie návestí

LAN (Locla-Area Network) – lokálna sieť

LAN emulation – emulácia LAN

LAN Manager – manažér LAN

LAN server – server LAN

LAN switch – prepínač LAN

LAPB (Link Access Procedure, Balanced) – vyvážený postup prístupu k spojeniu

LAT (Locla Area Transport) – miestny prenos

LATA (Local Access and Transport Area) – oblasť miestneho prístupu a prenosu

latency – oneskorenie/latencia/reakčná doba

LCI (Logical Channel Identifier) – identifikátor virtuálnym kanálom

LCN (Logical Channel Number) – číslo virtuálneho kanála

LCP (Link Control Protocol) – linkový riadiaci protokol

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) – protokol pre prístup k adresárovým službám

LDP (Label Distribution Protocol) – protokol distribúcie značiek

leaf internetwork – listová intersieť

learning bridge – učiaci sa most

leased line – prenajaté vedenie (okruh), vyhradený pre pár vodičov medzi dvomi bodmi

LED (Light Emitting Diode) – svetlo emitujúca dióda/LED-dióda

lenght – dĺžka
LES (LAN Emulation Server) – server emulácie lokálnej siete

limited resource link – spojenie s obmedzenými zdrojmi

limited-route explorer packet – prieskumný paket pre obmedzený počet ciest

line – vedenie/linka

line code type – typ kódu vedení

line conditioning – prispôsobovanie vedenia, zabezpečovanie prenosových parametrov vedenia

line driver – komunikačný riadiaci program

Line Interface – rozhranie vedenia

line of sight – v dohľadnosti (bez prekážok)

line printer deamon – obslužný program pre tlač

line turnaround time – doba zmeny smeru prenosu po vedení

LINF (Line Interface) – rozhranie vedenia

link – spoj/spojenie

Link Access Procedure for Modems – procedúra prístupu k spojeniu pre modemy

Link Access Procedure, Balanced – vyvážený postup prístupu k spojeniu

link layer – linková vrstva

link state routing algorithm – smerovací algoritmus stavu spoja

link-layer address – adresa na spojovej vrstve

link-state adverisement – oznamovanie stavu spoja

link-state packet – paket stavu spoja

little-endian – najmenej významový bit prvý

LLC (Logical Link Control) -riadenie logického spoja

LM/X (LAN Manager for UNIX) – manažér LAN pre UNIX
LMI (Local Management Interface) – rozhranie pre miestny manažment

load balancing – vyrovnávanie záťaže

local access and transport area – oblasť miestneho prístupu a prenosu

local acknowledgment – miestne potvrdenie

local bridge – miestny most

local database – miestna databáza

local exchange carrier – prevádzkovateľ miestnej ústredne

local explorer packet – miestny prieskumný paket

local loop – miestna slučka
Local Managemenet Interface – rozhranie pre miestny manažment

local termination – miestne zakončenie

local traffic filtering – filtrácia miestnej prevádzky

local-area network – lokálna sieť

logical address – logická adresa

logical channel – logický kanál

logical channel identifier – identifikátor virtuálnym kanálom

logical channel number – číslo virtuálneho kanála

Logical Link Control – riadenie logického spoja

logical unit – logická jednotka

loop – slučka

loopback test – skúška spätnou slučkou

lossy – stratový

low-speed line card – karta pre nízkorýchlostné vedenie

LPC (Linear Predictive Coding) – lineárne prediktívne kódovanie

LSA (Link-State Advertisement) – oznamovanie stavu spoja

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image