M

m (Micron) – mikrón (mikrometer)

MAC (Media Access Control) – riadenie prístupu k médiu

MAC address – adresa MAC, fyzická adresa

MAC address learning – zistenie adresy MAC

Main cross connect – hlavné prepojovacie pole

Main distributiion facility – hlavný rozvádzač

maintain of link – udržiavanie spojenia

Maintenance Operation Protocol – prevádzkový protokol údržby

MAN (Metropolitan-Area Network) – metropolitná sieť

managed object – riadený objekt

Management Information Base – báza informácií pre manažment

managemnet services – služby manžmentu
Manchester encoding – kódovanie typu Manchester

Manufacturing Automation Protocol – protokol pre automatizáciu výroby

MAP (Mobile Application Part) – protokol podporujúci bezdrôtové služby v IN sieťach

mask – maska

master managemenet agent – hlavný agent pre manažment

MAU (Media Access Unit) – jednotka pripojenia k médiu

maximum burst – maximálny zhluk

maximum rate – maximálna rýchlosť

maximum transmission unit – maximálna prenášaná jednotka

Mb (megabit) – megabit

MB (megabyte) – megabajt

MBONE (Multicast Backbone) – chrbtica pre multicastovú komunikáciu

MCA (Micro Channel Architecture) – mikrokanálová architektúra

MCC (Main Cross-Connect) – hlavný rozvádzač

MCI (Multiport Communications Interface) – rozhranie pre multiportovú komunikáciu

MCR (Minumim Cell Rate) – minimálna rýchlosť buniek

MCU (Multipoint Control Unit) – server pre riadenie multibodovej videokonferečnej prevádzky

media – médiá/prenosové prostriedky

mesh network – prepojená sieť/mrežová konfigurácia siete

message – správa

message handling system – systém sprostredkovania správ

Message Queuing Interface – rozhranie frontu správ

message switching – prepojovanie správ

message unit – jednotka správy

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image