N

Name Binding Protocol – protokol viazania mien

name caching – ukladanie mien v rýchlej vyrovnávacej pamäti

name resolution – rozlišovanie mena

name server – server mien

NAP (Network Access Point) – prístupný bod siete

narrowband – úzkopásmový

native client interface architecture – architektúra rozhrania klienta SNA podporovaná TCP/IP

NAU (Network Addressable Unit) – sieťová jednotka

NCP (Network Control Program) – sieťový riadiaci program

ND (Neighborhood Discovery) – zisťovanie susedstva

neighboring routers – susedné smerovače

Net, network – sieť

NET (Network Entity Title) – označenie sieťovej entity

NetBIOS (Network Basic Input/Output System) – sieťový základný vstupný/výstupný systém

network access server – server prístupu k sieti

network address – sieťová adresa

network addressable unit – sieťová jednotka

network administrator – správca siete
network analyzer – sieťový analyzátor

network entity title – označenie sieťovej entity

Network File System – sieťový systém súborov

Network Information Service – Informačné stredisko siete

network interface – rozhranie siete

network interface card – karta sieťového rozhrania, sieťový adaptér

network layer – sieťová vrstva

network management – manažment siete

network node – uzol siete

Network Node Server – server sieťových uzlov

network number – číslo siete

network operating system – sieťový operačný systém

network operator – prevádzkovateľ siete

network service access point – bod prístupu k sieťovej službe

networking – komunikácia v sieti

neutral – neutrálny

NFS (Network File System) – sieťový systém súborov

NIC (Network Interface Card) – sieťová karta, sieťový adaptér

noise – šum

normal mode – normálny režim

normal response mode – režim normálnej odozvy

Novell IPX – protokol výmeny paketov medzi sieťami

null modem – nulový modem

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image