O

object instance – výskyt objektu

OC (Optical Carrier) – optický nosič

ODI (Open Data-Link Interface) – otvorené rozhranie dátového spoja

OEMI channel – kanál multiplexujúci bloky

Office Document Architecture – otvorená architektúra dokumentov

OIM (OSI Internet Management) – OSI manažment pre internet

ONC (Open Network Computing) – otvorené sieťové spracovanie

ones destiny – hustota jednotiek

one-way delay – jednosmerné oneskorenie

on-the-fly packet switching – priebežné prepínanie paketov

open architecture – otvorená architektúra
open circuit line – vedenie na prázdno

Open Data-Link Interface – otvorené rozhranie dátového spoja

Open Document Architecture – otvorená architektúra dokumentov

Open Network Computing – otvorené sieťové spracovanie

Open Shortest Path First – otvorený smerovací protokol na vyhľadávanie najkratšej cesty

Optical Carrier – optický nosič

optical fiber – optické vlákno

option – voliteľná možnosť/nepovinná voľba

Organizational Unique Identifier – jednoznačné rámce

OS (Operating System) – operačný systém

oscillation – oscilácia/kmitanie

OSI (Open System Interconnection) – prepojenie otvorených systémov

outframe – neobslúžené rámce

outlet – zásuvka (kabeláž)

out-of-band signaling – signalizácia mimo prenosového kanála

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image