P

pacing – krokovanie

packet – paket

packet buffer – vyrovnávacia pamäť pre pakety

Packet Classifier – komponent, ktorý vykonáva mapovanie paketov do definovaných tried

packet level protocol – protokol paketovej úrovne

packet line card – karta pre paketové vedenie

packet loss – stratovosť paketov

packet rate – priepustnosť paketov

packet switch – prepínačc paketov

packet switch exchange – paketová ústredňa

packet switching – prepojovanie paketov

packet utilization standard – štandard na použitie paketov

packet-switched data network – dátová sieť s prepínaním paketov

Padding – znaky použité na do vyplnenie nepoužitej časti dátovej štruktúry

PAM (Pulse Amplitude Modulation) – pulzná amplitúdová modulácia

PAP (Password Authentication Protocol) – protokol autentizácie pomocou hesla

passive measurements – pasívne meranie

parallel channel – paralélny kanál

parity check – kontrola paritou

partial mesh network – neúplne prepojená sieť
path cost – cena cesty

path name – meno cesty

patch panel – prepojovací panel v štruktúrovanej kabeláži

patch-cable – kábel na pripojenie počítača do sieťového zariadenia

payload – užitočné zariadenie

PBX (Private Branch Exchange) – pobočková ústredňa

PC (Personal Computer) – osobný počítač

PCB (Printed Circuit Board) – doska pločných spojov

PCI (Pheripheral Component Interconnect) – typ rozhrania (slotu) na matičnej doske

PCM (Pulse Code Modulation) – pulzná kódová modulácia

PCR (Peak Cell Rate) – vrcholná rýchlosť buniek

PDA (Personal Digital Assistant) – osobný digitálny asistent

PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) – pleziochrónna digitálna hierarchia

PDN (Public Data Network) – verejná dátová sieť

PDU (Protocol Data Unit) – protokolová dátová jednotka

peak rate – maximálna rýchlosť

PECW (Packet Error Control Word) – kontrolné chybové slovo paketu

peer-to-peer computing – rovnocenné sieťové spracovanie

performance management – manažment výkonnosti

peripheral node – periférny uzol

permanent virtual circuit – pevný virtuálny obvod

permit processing – spracovanie na základe povolenia

perpendicular – kolmý, zvislý

phase – fáza

phase shift – fázový posun
PHP (PHP Hypertext Preprocessor) – skriptovací jazyk pre tvorbu dynamických web stránok

PHY (Physical Sublayer) – fyzická podvrstva

physical address – fyzická adresa

physical control layer – vrstva fyzického riadenia

physical layer convergence procedure – protokol konvergenicie fyzickej vrstvy

physical media – fyzické médium

physical medium dependent – závislý od fyzického média

physical sublayer – fyzická podvrstva

PID (Process Identifier) – identifikátor procesu

pin location – priraďovanie/umiestnenie kontaktových kolíkov

ping-ponging – dopredný a spätný prenos paketu

plaster – omietka

PLU (Primary Logical Unit) – primárna logická jednotka

plywood – preglejka

point of presence – kontakt na službu/pripojenie k ústredni

Point-to-Point Protocol – dvojbodový protokol

poison reverse updates – spätné/ „ostrávené“ smerovacie aktualizácie
policy routing – smerovanie založené na politike

pool/final bit – bit výzvy/koncový bit

pooling – výzva

POP (Point of Presence) – kontakt na službu/prepojenie k ústredni

POP (Post Office Protcol) – protokol pre prístup k e-mail správam uloženým na mail serveri

port – port/brána

POST (Power-on Self Test) – test pri zapnutí napájania

power cord – napájací kábel

power tray – napájanie

power-on servicing – opravy za chodu

precaution – bezpečnostné opatrenie

presentation layer – prezentačná vrstva

PRI (Primary Rate Interface) – rozhranie pre primárnu rýchlosť

primary – primárny

primary ring – primárny kruh

primary station – primárna stanica

print server – tlačový server

priority queuing – riadenie do frontu podľa priorít

private branch exchange – pobočková ústredňa

PROM (Programmable Read-Only Memory) – programovateľná permanentná pamäť

propagation delay – oneskorenie šírením

protocol – protokol
protocol stack – súbor protokolov

protocol translator – prekladač protokolov

proxy – zástupca

proxy explorer – zástupný prieskumný paket

proxy polling – zástupná vrstva
public data network – verejná dátová sieť

pull string – ťažný drôt

pulse code modulation – pulzná kódová modulácia

pulse density – hustota jednotiek

PUS (Packet Utilization Standard) – štandard na použitie paketov

PVC (Permanent Virtual Circuit) – pevný virtuálny okruh

PVP (Permanent Virtual Path) – pevná virtuálna cesta

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image