R

raceway – káblová rúrka

rack – dátový rozvádzač, do ktorého je zvedená štruktúrovaná kabeláž

radio frequency – rádiový kmitočet (frekvencia)

radio frequency interference – rušenie rádiových frekvencií

relay – medzisieťová jednotka

RAM (Random-Access Memory) – pamäť s náhodným prístupom

Rapid Transport Protocol – rýchly transportný protokol

rate enforcement – dohliadnutie na prevádzku

rate queuefront – s pridelenou rýchlosťou

rcp (Remote Copy Protocol) – protokol diaľkového kopírovania

Ready To Send – pripravený na vysielanie

real time operating system – operačný systém bežiaci v reálnom čase

reassembly – znovuzostavovanie

redirect – presmerovať

redirector – presmerovávač

redistribution – redistribúcia

redundancy – nadbytočnosť

redudant system – nadbytočný systém/zálohový systém

registered jack connector – registrovaná svorka konektora

reliability – spoľahlivosť

reload – znovu zaviesť
remote bridge – vzdialený most

remote job entry – vzdialené zadávanie úloh

remote login – vzdialené prihlásenie

Remote Monitoring – monitorovanie na diaľku

Remote Operations Services Element – prvok služby vzdialených operácií

remote shell protocol – protokol vzdialenej práce

remote source-route bridging – vzdialené prepájanie na základe zdrojového smerovania/cesty

remote terminal unit – vzdialená terminálová jednotka

remote-procedure call – vzdialené volanie procedúry

rendezvous point – miesto stretnutia

repeater – opakovač

request to send – žiadosť o vyslanie

request/response unit – jednotka typu požiadavka/odpoveď

reserved – vyhradený/rezervovaný

residential DSL service – miestna DSL služba

retrieve – znovu nadobudnúť, získať, napraviť

RFC (Request For Comments) – žiadosť o pripomienky

ring – kruh

ring group – skupina kruhov

ring latency – oneskorenie kruhu

ring monitor – monitor kruhu

ring topology – kruhová topológia
root account – účet správcu systému

root bridge – koreňový most

ROSE (Remote Operations Service Element) – prvok služby vzdialených operácií

round trip time – spiatočné oneskorenie

route – cesta

route extension – rozšírenie cesty

route map – mapa ciest

route redistribution – redistribúcia ciest

route summarization – sumarizácia ciest

routed protocol – smerovateľný protokol
router – smerovač

routing – smerovanie

routing domain – smerovacia doména

Rouintng Information Field – pole so smerovacími informáciami

Routing Information Identifier – indikátor smerovacích informácií

Routing Information Protocol – protokol smerovacích informácií

routing metric – metrika smerovania

routing protocol – smerovací protokol

routing table – smerovacia tabuľka

routing update – aktualizovaná smerovacia informácia

RTT (Round-Trip Time) – doba obehu

RTU (Remote Terminal Unit) – vzdialená terminálová jednotka

run-time memory – pamäť pre chod preložených programov

RX (Receiver, Receive) – prijímač, príjem

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image