S

safety gronud wire – vodič na bezpečnostné uzemnenie

sag – krátkodobé podpätie

sampling rate – rýchlosť vzorkovania

SAP (Service Access Point) – bod prístupu k službe

SAP (Session Announcement Protocol) – jednoduchý aplikačný protokol pre ohlasovanie multimediálnych konferencií na internete

SAR (Segmentation And Reassembly) – segmentácia a znovuzostavenie

satellite commuunication – satelitná komunikácia

SCCP (Skinny Client Control Protocol) – Cisco protokol používaý pri komunikácii

SCN (Switched Circuit Network) – sieť s prepínaním okruhov

SCR (Sustainable Cell Rate) – udržateľná rýchlosť buniek

screw – skrutka, zoskrutkovať

SCTE (Serial Clock Transmit External) – sériový generátor taktu pre vonkajšie vysielanie

SCTP (Stream Control Transmission Protocol) – protokol určený pre transport PSTN signalizačných správ cez IP sieť

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) – synchrónna digitálna hierarchia

SDLC (Synchronous Data Link Control) – synchrónny protokol riadenia dátového spoja

SDLC broadcast – všeobecné vysielanie SDLC

SDP (Session Description Protocol) – spojenie popisujúci protokol

SDU (Service Data Unit) – dátová jednotka sužby

SEAL (Simple And Effcient AAL) – jednoduchá a výkonná adaptačná vrstva

secondary ring – sekundárny kruh
secondary station – sekundárna stanica

security managemenet – manažment bezpečnosti

seed router – zdrojový smerovač

segment – segment

semiconductor – polovodič

semi-active measurements – semiaktívne merania

sequence number – poradové číslo

Sequenced Packet Exchange – protkol výmeny dostupnosti paketov

Sequenced Packet Protocol – protokol postupnosti paketov

Sequenced Routing Update Protocol – protokol smerovacích informácií v poradí

serial clock transmit external – sériový generátor taktu pre vonkajšie vysielanie

Serial Interface Processor – procesor sériového rozhrania

Serial Line Internet Protocol – medzisieťový protokol pre sériové vedenie

serial transmission – sériový prenos

serial tunel – sériový tunel

server – server

Server ?essage Block – protokol bloku správ servera

service point – bod služby

Service Profile Identifier – identifikátor profilu služieb

service specific convergence sublayer – podvrstva konvergencie špecifikácie pre službu

session – relácia

session layer – relačná vrstva

sewerage – kanalizácia

SG (Signaling Gateway) – signalizačná brána

SGCP (Simple Gateway Control Protocol) – jednoduchý protokol riadenia brány

SGML (Standard Generalized Markup Language) – štandardizovaný generalizovaný popisný jazyk

shaping – úprava/tvarovanie

shielded cable – tieneny kábel

shielded twisted-pair – tienený skrúcaný pár vodičov (symetrický kábel)

shortest path first algorithm – algoritmus najkratšej cesty

shortest-path routing – smerovanie na základe najkratších ciest

signal injector – merač útlmu

signal quality error – signálna chyba v kvalite

signaling – signalizácia

signaling packet – signalizačný paket
silicon switching engine – kremíkový prepínací systém

simplex – simplex (len jeden smer súčasne)

single attachment station – stanica pripojiteľná na jeden okruh

single-attached concentrator – koncentrátor pripojený na jeden kruh

single-mode fiber – jednovidové vlákno

single-route explorer packet – prieskumný paket pre jednu cestu

single-vendor network – sieť jedného výrobcu

SLA (Service Level Agreements) – kontrakt o parametroch služby

sliding window – kĺzavé okno

sliding window flow control – riadenie toku kĺzavým oknom

slot – rozširovacia pozícia zariadenia

slotted ring – kruh s vymedzenými časovými úsekmi

slow switching – pomalé prepínanie

SMAC (Source MAC) – zdrojová adresa MAC

SMB (Server Message Block) – protokol bloku správ servera
SMDS (Switched Multimegabit Data Service) – prepínaná dátová služba o vysokej rýchlosti

SMDS Interface Protocol – protokol rozhranie siete so SMDS

SMI (Structure of Management Information) – štruktúra informácií pre manažment

smoothing – urovnávanie

SMRP (Simple Multicast Routing Protocol) – jednoduchý skupinový smerovací protokol

SMS (Short Message Service) – mechanizmus doručovania krátkych textových správ v mobilných sieťach

SMT (Station Mangement) – manažment stanice

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – jednoduchý protokol transferu pošty

SNA (Systems Network Architecture) – systémová architektúra sietí

SNA Distribution Services – distribučné služby SNA

SNA Network Interconnection – prepojenie sietí so SNA

SNAP (Subnetwork Access Protocol) – protokol prístupu k podsieti

SNI (Subscriber Network Interface) – rozhranie medzi účastníkom a sieťou, účastnícke sieťové rozhranie

SNMP (Simple Network Management Protocol) – jednoduchý protokol manažmentu siete

SNMP communities – komunity SNMP

SOAP (Simple Object Access Protocol) – jednoducý protokol prístupu k objektom, v distribuovanom sieťovom prostredí

socket – zásuvka

socket number – číslo zásuvky

SONET (Synchronous Optical Network) – synchrónna optická sieť

source address – zdrojová adresa

source and destination IP address – zdrojová a cieľová IP adresa

source port – zdrojový port

source service access point – zdrojový bod prístupu k službe

source-route bridging – prepojovanie mostami na základe zdrojovej cesty

source-route translational bridging – prepojovanie prekladovými mostami na základe zdrojovej cesty
source-route transparent bridging – prepojovanie transparentnými mostami v kombinácii so zdrojovou cestou

SP (Service Provider) – poskytovateľ služby

SPAM – nevyžiadaná elektronická pošta

span – preklenutie

spanning explorer packet – prieskumný paket kostry grafu

spanning-tree algorithm – algoritmus kostry grafu

Spanning-Tree Protocol – protokol kostry grafu

sparse mode PIM – nezávislý protokol pre skupinové vysielanie – riedky režim

speed matching – vyhovenie (zhoda, súlad) rýchlostí

SPF algorithm (Shortest Path First algorithm) – algoritmus najkratšej cesty ako prvej

SPID (Service Profile Identifier) – identifikátor profilu služieb

spike – špička

split-horizon updates – aktualizácia s rozdeleným horizontom

spoofing – predsteranie

spooler – manipulačný program

SPP (Sequenced Packet Protocol) – protokol postupnosti paketov

SPX (Sequenced Packet Exchange) – protokol výmeny postupnosti paketov
SQE (Signal Quality Error) – signálna chyba v kvalite

SQL (Structured Query Language) – štruktúrovaný dotazovací jazyk

stack – súbor protokolov

standard – norma

standby monitor – záložný monitor

staple – spona, svorka

star topology – hviezdicová topológia

start-stop transmissin – arytmický prenos

stat mux – štatistické multiplexovanie

static electricity – statická elektrina

static route – statická cesta

Station management – manažment stanice

statistical multiplexing – štatistické multiplexovanie

statistical time-division multiplexing – štatistické multiplexovanie s časovým delením

STM (Synchronous Transfer Mode) – synchrónny prenosový mód

store and forward packet switching – prepínanie paketov systémom ulož – odošli

STP (Shield Twisted-Pair) – tienený skrúcaný pár vodičov

stub area – listová oblasť

stub network – listová sieť

STUN (Serial Tunnel) – sériový tunel

subarea – podoblasť

subarea node – uzol podoblasti

subchannel – podkanál

subinterface – podrozhranie
subnet – podsieť

subnet address – podsieťová adresa

subnet mask – podsieťová maska

subnetwork – podsieť

Subnetwork Access Protocol – protokol prístupu k podsieti

subnetwork point of attachment – bod pripojenia podsiete

Subscriber Network Interface – prepojenie sietí so SNA

subvector – subvektor

Super Frame – nadrámec

supervisor – správca, dohliadateľ, konzultant

supervisory processor – dohliadaci procesor
surge – rázová vlna

sustainable cell rate – udržateľná rýchlosť buniek

SVC (Switched Virtual Circuit) – prepínaný virtuálny obvod

switch – prepínač/ústrdňa , viacportový most

switched LAN – prepínaná lokálna sieť

Switched line / dial-up line – komutovaná linka, prepojovaná linka – dočasne zriadená linka spojená cez telefónnu ústredňu

switched virtual connection – prepínaný virtuálny obvod

Switch-to-Switch Protocol – protokol na komunikáciu medzi prepínačmi

synchronization – synchronizácia

Synchronous Data Link Control – synchrónny protokol riadenia dátového spoja

Synchronous Digital Hierarchy – synchrónna digitálna hierarchia

Synchronous Optical Network – synchrónna optická sieť

synchronous transmission – synchrónny prenos

sysgen (System Generation) – generovanie sytému

system services control points – body riadenia systémových služieb

Systems Network Architecture – systémová architektúra sietí

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image