T

TAC (Technical Assistence Center) – stredisko technickej podpory

TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) – systém sriadenia prístupu k radiču terminálového prístupu

tagged traffic – označená prevádzka

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – protokol na riadenie prenosu/medzisieťový protokol

TCS (Test and Control System) – testovací a riadiaci systém

TCS (Traffic Conditioning Specification) – prevádzkový parameter služby

TCU (Trunk Coupling Unit) – väzobná jednotka spojovacieho okruhu

TDM (Time-Division Multiplexing) – multiplex s časovým delením

TDR (Time Domain Reflectometer) – časový reflaktomer

Technical Office Protocol – technický kancelársky protokol

telecommunications – telekomunikácie

telephony – telefónia

Telnet – protokol na vzdialený prístup TCP/IP

termid – identifikácia výmenou

terminal – terminál

Termninal Access Controller – radič terminálového prístupu

terminal adapter – terminálový adaptér
terminal emulation – emulácia terminálu

terminal server – terminálový server

terminator – koncovka/ukončovací člen, ukončovací odpor pri koaxiálnom vedení

test and control system – testovací a riadiaci systém

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) – jednoduchý protokol na prenos súborov

TH (Transmission Header) – prenosové záhlavie

troughput – priepustnosť

TIA (Telecommunications Industry Association) – združenie telekomunikačného priemyslu

time notify – čas upozorňovania

time slot – časové okno, pozícia v čase

Time To Live – životnosť

time-division multiplexing – multiplex s časovým delením

time-out – časové oneskorenie

token – token

token bus – zbernica s odovzdávaním tokenu

token passing – odvzdávanie tokenu

topology – topológia

topology map – mapa topológie

trace – vystopovať

traffic management – manažment prevádzky

traffic policing – dohliadnutie na prevádzku

traffic profile – profil prevádzky

traffic shaping – úprava prevádzky

trailer – zakončenie (rámca)/koncové návestie

transaction – transakcia

transceiver – jednotka pripojenia k médiu

tranceiver cable – rozhranie pripojovacej jednotky

transit bridging – tranzitné prepojovanie mostami
translational bridging – prepojovanie prekladovými mostami

transmission control layer – vrstva riadenia prenosu

transmission group – vysielacia skupina

transmission header – prenosové záhlavie

transmission link – spoj/spojenie

transmit priority – priorita vysielania

transparent bridging – prepojovanie transparentnými mostami

transport layer – transportná vrstva

trap – pasca

tree topology – stromová topológia
troubleshooting – hľadanie a následné riešenie problému

trunk – spojovací okruh

trunk card – karta pre spojovací okruh

trunk coupling unit – vúzobná jednotka spojovacieho okruhu

trunk up-down – spojovací okruh aktívny – neaktívny

TSU (To Switch Unit) – jednotka pre smer k prepínaču

total lenght – celková dĺžka

tube – žiarovka, neónová trubica

tunneling – tunelovanie

twisted pair – symetrický kábel (krútená dvojlinka)

two-way simultaneous – obojsmerný simultánny režim

TX (transmitter, transmission) – vysielač, vysielanie

type of service – typ služieb

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image