U

UART (Universal Asynchronous Reciever/Transmitter) – univerzálny asynchrónny prijímač/vysielač

UB Net/One (Ungermann-Bass Net/One) – smerovací protokol

UBR (Unspecified bit rate) – nešpecifikovaná bitová rýchlosť

UDP (User Datagram Protocol) – používateľský datagramový protokol

UML (Unifed Modeling Language) – objektovo orienovaný jazyk orientovaný na analýzu a popis SW riešení

unbalanced configuration – nevyvážená konfigurácia

Ungermann-Bass Net/One – smerovací protokol

UNI (User-Network Interface) – rozhranie medzi používateľom a sieťou

unicast – vysielanie na špecifickú adresu
unicast address – špecifická adresa

uninsured traffic – nezaistená prevádzka

unipolar – unipolárny/neutrálny

unity gain – jednotkový zisk

Universal Resource Locator – univerzálna adresa zdroja

unnumbered frame – nečíslovaný rámec

unshielded twisted-pair – netienený symetrický kábel

UPC (Usage Parameter Control) – riadenie parametrom využívania

upper-layer protocol – protokol vyššej vrstvy

UPS (Uninterruptible Power Supply) – zdroj neprerušiteľného napájania

urgent pointer – ukazovateľ naliehavých dát

usage parameter control – riadenie parametrom využívania

USB (Universal Serial Bus) – typ sériového rozhrania PC

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image